WebSeo
สาขาอาชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรค...
WebSeo
2019-04-11 12:56:57
WebSeo logo

บล็อก

อาชีวเวชศาสตร์คืออะไร

สาขาอาชีวเวชศาสตร์เป็นสาขาเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรค ที่เกิดจากกิจกรรมการทำงาน

แพทย์อาชีวอนามัยจะต้องประเมินด้านการป้องกันของโรคจากการทำงานทุติยภูมิโดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้และหากเขารับรู้แหล่งกำเนิดได้ให้ดำเนินการหลักสูตรแพทย์ตามกฎหมาย.

มันมีบทบาทสำคัญในด้าน ประกันสังคม INPS และ INAIL แสดงการตัดสินใจทางการแพทย์ตามกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถที่เหลือในการทำงานในสาขาความปลอดภัยทางแพ่งและบำนาญรวมถึงด้านความปลอดภัยในการทำงาน INAIL

นอกจากนี้ บริษัท หรือนายจ้างแต่ละคนหลังจากได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับที่ 81/08 "กฎหมายรวมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย" หากมีความเสี่ยงที่กฎหมายให้การเฝ้าระวังสุขภาพจะต้องแต่งตั้งแพทย์ แรงงานหรือแพทย์ผู้มีความสามารถ.

บทบาทนี้สามารถเล่นได้โดย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในเวชศาสตร์การประกอบอาชีพ ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกได้ระหว่างสามตัวเลือก (มาตรา 39 ของกฎหมายฉบับที่ 81/08):

ข้อตกลงกับโครงสร้างสาธารณะหรือส่วนตัว
โครงสร้างกำหนดแพทย์ผู้มีอำนาจของตนเอง
ให้กับ บริษัท
ข้อตกลงกับแพทย์อิสระ
แพทย์ผู้มีความสามารถมีมารยาทเป็นของตัวเองในฐานะผู้ประสานงานภายนอกกับพนักงานของ บริษัท.

การจ้างแพทย์ผู้มีความสามารถ
แพทย์ผู้มีความสามารถมีมารยาทในการเป็นพนักงานของ บริษัท

ในกรณีนี้แพทย์ / แพทย์ที่มีความสามารถจะต้องปฏิบัติงาน หลังจากขยายพิธีสารสุขภาพที่เหมาะสม การเฝ้าระวังสุขภาพของคนงาน.

บทความที่เกี่ยวข้อง